Pravidlá a podmienky súťaží

Pravidlá a podmienky marketingovej súťaže

Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky mikrosúťaží a súťaží usporiadaných firmou LOBEY.

Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaží je spoločnosť LOBEY Laboratories s.r.o. so sídlom Holandská 854/1, Štýřice, 639 00 Brno. IČO: 07465637, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 108304 (ďalej len “Usporiadateľ”).

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým je súťaž vyhlásená.
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom as adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré sa v čase konania prihlásia do súťaže svojim súťažným príspevkom a súhlasia s týmito pravidlami (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“).


Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci, rodinní príslušníci a osoby blízke usporiadateľovi súťaže, organizátorovi a agentúram, ktoré sa akokoľvek podieľajú na realizácii tejto súťaže.


Zo súťaže budú vylúčené osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže. Účastník súťaže môže byť vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.


Účasť v súťaži
Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky nespĺňajúce podmienky danej súťaže.
Zo súťaže budú ďalej vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy alebo príspevky, ktoré budú akokoľvek odporovať cieľom a účelu, s ktorým je súťaž organizovaná.
Súťažiaci sa nemôže jednej súťaže zúčastniť opakovane ani s inou k identitou; súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba 1 výhru.

Mechanika súťaže a určenie výhercov
Princíp súťaže: v súťaži vyhráva ten, kto bude vyžrebovaný usporiadateľom.
Pokiaľ výherca z dôvodu nesplnenia pravidiel súťaže bude zo súťaže vyradený, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje novo vyžrebovaný súťažiaci, ktorý má nárok na výhru ako ďalší v poradí.

Výhry
Konkrétne výhry sú uvedené v príspevku, ktorým je súťaž vyhlásená.
Súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba 1 výhru.
Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej správy alebo komentára vloženého pod súťažnou otázkou a budú vyzvaní, aby usporiadateľovi zaslal najneskôr do 7 dní prostredníctvom súkromnej správy svoju adresu, e-mail a telefón, aby sa s nimi mohol usporiadateľ dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že výherca neoznámi požadované informácie v uvedenej lehote, jeho nárok na výhru zaniká.


Odovzdaním výhry výhercovi sú splnené všetky záväzky usporiadateľa a organizátora voči výhercovi stanovené týmito pravidlami. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia podmienok pravidiel súťaže.
Usporiadateľ a organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry, nepreberajú voči výhercom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora než uvedené v týchto pravidlách.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry nie je možná.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ je kedykoľvek v priebehu súťaže oprávnený zmeniť pravidlá aj podmienky súťaže, výhry a dobu trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž z vážnych dôvodov zrušiť. Všetky výhry sú právne nevymáhateľné. Na účasť v súťaži alebo výhry nevzniká účasťou v súťaži právny nárok.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier.
Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj napr. nebudú na zastihnutie alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými ťažkosťami, má právo Usporiadateľ použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.


Odoslaním príspevku do súťaže účastník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt) v súlade s GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


Udeľujem týmto Usporiadateľovi dobrovoľne a na základe dohody súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom vyhodnotenia marketingovej súťaže. Bol som oboznámený s tým, že Usporiadateľ bude vyššie uvedené osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, patrične chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, a to najdlhšie po dobu 5 let od udelenia tohto súhlasu.

Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem nahlásiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalšiemu spracovateľovi.

Účastník súťaže znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži (najmä náklady na vlastné internetové pripojenie a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že nie je možné požadovať alebo sa domáhať uhradenia nákladov spojených s účasťou v súťaži od usporiadateľa alebo organizátora.


Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ a dát, ďalej rýchlosť odpovede sú závislé na obsluhujúcej technológii a môžu byť nepriaznivo ovplyvnené na Usporiadateľovi nezávislými faktormi, ako je napríklad (avšak nie výhradne) chyba v spojení , výkon serverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Usporiadateľ a Organizátor vylučujú všetku zodpovednosť vyplývajúcu z vyššie uvedeného.


Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami. Účastník ďalej súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený, pokiaľ sa k tomu rozhodne, bezplatne uverejňovať súťažný príspevok vrátane fotografií a prípadne aj mena, podobizne a obrazové či zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch av propagačných materiáloch usporiadateľa, vrátane profilov usporiadateľa na sociálnych sieťach.

V Brne dňa 1.12.2023

Späť do obchodu